“Mình biết đến chương trình (FasTracKids) này khá lâu và đánh giá đây là chương trình dạy tiến tiến. Nhà trường áp dụng chương trình này cho thấy cái nhìn cởi mở về giáo dục của Ban Lãnh Đạo nhà trường, sẵn sàng áp dụng cái mới, lối tư duy dạy rập khuôn cho trẻ hàng trăm năm nay hiện đã lỗi thời. Việc là trường đầu tiên áp dụng chương trình này của Quận cho thấy nhà trường có tầm nhìn xa và rộng.” – Chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Điệp phụ huyynh bé Minh Đức, lớp Panda 2

Bài viết liên quan