Bài Hát Tiếng Anh – Pretty Balloons

The Pretty Balloon Song

I see red balloons, red balloons in the air
I see green balloons green balloons everywhere
I see white balloons, white balloons floating by
So many pretty balloons in the sky

I see black balloons, black balloons above a crowd
I see blue balloons blue, balloons below a cloud
I see pink balloons pink, balloons way up high
So many pretty balloons in the sky

Balloons, balloons!!!

I see orange balloons, orange balloons above a tree
I see brown balloons brown, balloon right above me
I see purple balloons purple, balloons drifting nearby
So many pretty balloons in the sky

I see gray balloons, gray balloons that’s what I see
Yellow balloons, yellow balloons floating free
Rainbow balloons, rainbow balloons I can’t deny
So many pretty balloons in the sky

Bài viết liên quan

Giờ trưa của các bé

Giờ trưa của các bé

Bố mẹ gửi bé đi học thường lo nhất về chế độ dinh dưỡng của bé ở trường: Không biết bé ăn có thấy ngon miệng không, thực phẩm có sạch không, mỗi...

Đăng

Chia sẻ ý kiến