I’m a little leprechaun
Dressed in green,
The tiniest man
That you have seen.
If you ever catch me, so it’s told,
I’ll give you my big pot of gold.

I’m a little leprechaun
Imagine that
With my little green boots
And my big green hat
At the end of the rainbow
So, it’s told
You will find my pot of gold
I’m a little leprechaun
Dressed in green,
The tiniest man
That you have seen.
If you ever catch me, so it’s told,
I’ll give you my big pot of gold.

Bài viết liên quan

Giờ trưa của các bé

Giờ trưa của các bé

Bố mẹ gửi bé đi học thường lo nhất về chế độ dinh dưỡng của bé ở trường: Không biết bé ăn có thấy ngon miệng không, thực phẩm có sạch không, mỗi...

Đăng