This is the way we go to school, go to school, go to school,
This is the way we go to school so early in the morning!

This is the way we dress ourselves, dress ourselves,
dress ourselves,
This is the way we dress ourselves so early in the morning!

This is the way we wash our hands, wash our hands,wash our hands,
This is way we wash our hands so early in the morning!

This is the way we brush our teeth, brush our teeth,brush our teeth,
This is the way we brush our teeth so early in the morning!

This is the way we carry our books, carry our books, carry our books,
This is the way we carry our books so early in the morning!

This is the way we go to school, go school, go to school,
This is the way we go to school so early in the morning!

Bài viết liên quan

Giờ trưa của các bé

Giờ trưa của các bé

Bố mẹ gửi bé đi học thường lo nhất về chế độ dinh dưỡng của bé ở trường: Không biết bé ăn có thấy ngon miệng không, thực phẩm có sạch không, mỗi...

Đăng